បណ្ណសារ​ជនរងគ្រោះ

នា​អំឡុង​ពេល​ប្រតិបត្តិការ​មន្ទីរ​ស‑២១​ រយៈពេល​ជាង​៣ឆ្នាំ ខ្មែរ​ក្រហម​បាន​ចុះ​បញ្ជី​និង​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​នៅ​ពេល​នាំ​អ្នកទោស​មក​ដល់​។ នៅ​ដំណាក់​កាល​ដំបូង​អ្នកទោស​ភាគ​ច្រើន​ត្រូវ​ថត​រូប​ដោយ​មាន​ភ្ជាប់​តែ​លេខ​សម្គាល់​ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ​នៅ​ឆ្នាំ​បន្ត​បន្ទាប់​មាន​បន្ថែម​កាល​បរិច្ឆេទ​និង​ឈ្មោះ​អ្នកទោស​។ តាមរយៈ​លេខ​សម្គាល់​ទាំង​នេះ សារមន្ទីរ​អាច​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់​ប្រភេទ​អ្នកទោស​ទៅ​តាម​ឆ្នាំ​នីមួយៗ​។ អ្នកទោស​ជាង​១៥០០០នាក់​ដែល​ខ្មែរ​ក្រហម​ចាប់​មក​មន្ទីរ​ស‑២១ ជា​បុរស ស្រ្តី កុមារនិង​ជន​បរទេស។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​គំរូ​ព័ត៌មាន​សង្ខេប​របស់​អ្នកទោស​៖

​ព័ត៌មាន​លំអិតសូមចុចលើបណ្ណសារ​។

NameKo Lap
Age28
NationalityLaotian
NameSot Sambath
Age9
NameChum Lach
Age30
NameLy Thithervan
Age34
NationalityVietnamese
NameMeam Morn
Age29
NameHok Pang
Age32
NameMao Narin
Age39
NameHang Sani
Age29
NameNgeang Vann Dorn
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameLam Siv Meng
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameMin Chhan
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameChan Chreb
Age9
NameSeng Ol
Age13
NameChea Vanny
Age24
NameSok Sokhom
Age54
NameCheong Dol
Age19
NameSas Chantha
NameSeng Hai
Age50
NamePheoun Phai
Age6
NamePea Dy
Age24
NameMen Chantrin
Age15
NameKorng Sokha
Age27
NameSan So
Age13
NameVor Thy Thvy
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameKhen Khorn
Age27
NameSeng At
Age11
NameMorm Soklim
Age24
NameUng Horng Alias
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameNop Sarom
Age26
NameThen Phot
Age25
NameYoeurng Vann Leam
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameMut Rorn
Age9
NamePhong Sem
Age40
NameSat Kong
Age33
NameYen Pring
Age44
NameNgorn Leng
AgeKhmer
Name Long Socheat
Age20
NameMorn Tem
Age13
NameTheam Tai
Age23
NameVinh Toeu Phoeung
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameTrin Thylésorn
Ageunknown
NationalityVietnamese
NamePhat Kong
Age9
NameThe Sokhoan
Age13
NameDavid Loyd Scott
Ageunknown
NationalityAustralian
NameNov Num
Age23
NameHou Vann Loeur
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameTrin Thean Kam
Ageunknown
NationalityVietnamese
NamePrum Kea
Age28
NameMorm Mot
Age64
NameHoa Mao
Age20
Name: Em Mai
Age: 56
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: 1975 is a nurse in enemy region - After liberation in 1975: “new person” living in Donpov, region 3
Date Arrested: 02.02.19.....
Place Arrested: 02.02.19.....
Name: Theam Tai
Alias: Theam Tai
Age: 23
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: military youth unit - After the liberation in 1975: S-21 youth unit
Date Arrested: 06.1977
Place Arrested: 06.1977
Name: Sok Sokhom
Age: 54
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: cook at the Cuban embassy - After liberation in 1975: youth soldier responsible for increasing agricultural productivity in Office K-17
Date Arrested: 26.02.1978
Place Arrested: 26.02.1978
Name: Mao Touch
Alias: Mao Touch
Age: 24
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: house wife - After liberation in 1975: farmer
Date Arrested: 27.02.1976
Place Arrested: 27.02.1976
Name: Pheak Kun
Age: 10
Nationality: Khmer
Name: Nhea Chandara
Alias: Nhea Chandara
Age: 14
Nationality: Khmer
Occupation: before revolution: vendor
Date Arrested: 06.1977
Name: John Dawson Dewhirst
Age: unknown
Nationality: English
Occupation: Spy
Place Arrested: