បណ្ណសារ​ជនរងគ្រោះ

នា​អំឡុង​ពេល​ប្រតិបត្តិការ​មន្ទីរ​ស‑២១​ រយៈពេល​ជាង​៣ឆ្នាំ ខ្មែរ​ក្រហម​បាន​ចុះ​បញ្ជី​និង​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​នៅ​ពេល​នាំ​អ្នកទោស​មក​ដល់​។ នៅ​ដំណាក់​កាល​ដំបូង​អ្នកទោស​ភាគ​ច្រើន​ត្រូវ​ថត​រូប​ដោយ​មាន​ភ្ជាប់​តែ​លេខ​សម្គាល់​ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ​នៅ​ឆ្នាំ​បន្ត​បន្ទាប់​មាន​បន្ថែម​កាល​បរិច្ឆេទ​និង​ឈ្មោះ​អ្នកទោស​។ តាមរយៈ​លេខ​សម្គាល់​ទាំង​នេះ សារមន្ទីរ​អាច​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់​ប្រភេទ​អ្នកទោស​ទៅ​តាម​ឆ្នាំ​នីមួយៗ​។ អ្នកទោស​ជាង​១៥០០០នាក់​ដែល​ខ្មែរ​ក្រហម​ចាប់​មក​មន្ទីរ​ស‑២១ ជា​បុរស ស្រ្តី កុមារនិង​ជន​បរទេស។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​គំរូ​ព័ត៌មាន​សង្ខេប​របស់​អ្នកទោស​៖

​ព័ត៌មាន​លំអិតសូមចុចលើបណ្ណសារ​។

NameNgorn Leng
AgeKhmer
NameNov Num
Age23
NameMao Narin
Age39
NamePrum Kea
Age28
NameHerm Cham
Age25
NameSok Sokhom
Age54
NameJohn Dawson Dewhirst
Ageunknown
NationalityEnglish
NamePov
Age8
NameSeang Muy
Age11
NameMorn Tem
Age13
NameRovin Bernard
Age26
NationalityFrench
NameNhea Chandara
Age14
NameCheong Dol
Age19
NameKim Ly
Age23
NameSon Doeun
Age9
NameSeng At
Age11
NameNgeang Vann Dorn
Ageunknown
NationalityVietnamese
Name Kol Tart
Age55
NameYong Oun
Age7
Name Krod Hor
Age30
NameKhen Khorn
Age27
NamePhan Phany
Age9
NameDavid Loyd Scott
Ageunknown
NationalityAustralian
NameMeam Morn
Age29
Name Hun Tet
Age28
NamePhron Phat
Age21
NameMen Chantrin
Age15
NameChorn Simvong
Age26
NameHou Vann Loeur
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameMao dol
Age39
NameChan Chreb
Age9
NameChum Lach
Age30
NameLam Siv Meng
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameMorm Soklim
Age24
NameTreang Seamkhim
Age25
NationalityChinese
NameTheam Tai
Age23
NameHem Moun
Age38
NameThoun Chan
Age12
NameMao Touch
Age24
NamePhong Sem
Age40
NamePheak Kun
Age10
NameSoung Sarim
AgeKhmer
NameChea Vanny
Age24
NameThen Phot
Age25
NameSeng Ol
Age13
NameTrain Ngok Phoeng
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameSas Chantha
Name Mol Sus
Age46
NameRos Seam
Age28
NameJem Si Ngat
Age46
Name: Em Mai
Age: 56
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: 1975 is a nurse in enemy region - After liberation in 1975: “new person” living in Donpov, region 3
Date Arrested: 02.02.19.....
Place Arrested: 02.02.19.....
Name: Theam Tai
Alias: Theam Tai
Age: 23
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: military youth unit - After the liberation in 1975: S-21 youth unit
Date Arrested: 06.1977
Place Arrested: 06.1977
Name: Sok Sokhom
Age: 54
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: cook at the Cuban embassy - After liberation in 1975: youth soldier responsible for increasing agricultural productivity in Office K-17
Date Arrested: 26.02.1978
Place Arrested: 26.02.1978
Name: Mao Touch
Alias: Mao Touch
Age: 24
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: house wife - After liberation in 1975: farmer
Date Arrested: 27.02.1976
Place Arrested: 27.02.1976
Name: Pheak Kun
Age: 10
Nationality: Khmer
Name: Nhea Chandara
Alias: Nhea Chandara
Age: 14
Nationality: Khmer
Occupation: before revolution: vendor
Date Arrested: 06.1977
Name: John Dawson Dewhirst
Age: unknown
Nationality: English
Occupation: Spy
Place Arrested: