បណ្ណសារ​ជនរងគ្រោះ

នា​អំឡុង​ពេល​ប្រតិបត្តិការ​មន្ទីរ​ស‑២១​ រយៈពេល​ជាង​៣ឆ្នាំ ខ្មែរ​ក្រហម​បាន​ចុះ​បញ្ជី​និង​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​នៅ​ពេល​នាំ​អ្នកទោស​មក​ដល់​។ នៅ​ដំណាក់​កាល​ដំបូង​អ្នកទោស​ភាគ​ច្រើន​ត្រូវ​ថត​រូប​ដោយ​មាន​ភ្ជាប់​តែ​លេខ​សម្គាល់​ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ​នៅ​ឆ្នាំ​បន្ត​បន្ទាប់​មាន​បន្ថែម​កាល​បរិច្ឆេទ​និង​ឈ្មោះ​អ្នកទោស​។ តាមរយៈ​លេខ​សម្គាល់​ទាំង​នេះ សារមន្ទីរ​អាច​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់​ប្រភេទ​អ្នកទោស​ទៅ​តាម​ឆ្នាំ​នីមួយៗ​។ អ្នកទោស​ជាង​១៥០០០នាក់​ដែល​ខ្មែរ​ក្រហម​ចាប់​មក​មន្ទីរ​ស‑២១ ជា​បុរស ស្រ្តី កុមារនិង​ជន​បរទេស។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​គំរូ​ព័ត៌មាន​សង្ខេប​របស់​អ្នកទោស​៖

​ព័ត៌មាន​លំអិតសូមចុចលើបណ្ណសារ​។

NameJem Si Ngat
Age46
NamePea Dy
Age24
Name Mol Sus
Age46
NameNov Num
Age23
NameMao Touch
Age24
NameThav Bunthavy
Age28
NationalityLaotian
NameChan Chreb
Age9
NameMorn Tem
Age13
NameMeam Morn
Age29
Name Long Socheat
Age20
NameLy Thithervan
Age34
NationalityVietnamese
NameVor Thy Thvy
Ageunknown
NationalityVietnamese
NamePream Chengly
Age29
NameSon Doeun
Age9
NameMao Narin
Age39
NameDavid Loyd Scott
Ageunknown
NationalityAustralian
NameTheam Tai
Age23
NamePhat Kong
Age9
NameNgeang Vann Dorn
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameLam Siv Meng
Ageunknown
NationalityVietnamese
NamePrum Kea
Age28
NameUng Horng Alias
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameKorng Sokha
Age27
NameSas Chantha
Name Kreang Sen
Age55
NameNgeang Vann Kak
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameMao Yen
Age26
NameJohn Dawson Dewhirst
Ageunknown
NationalityEnglish
NameKim Ly
Age23
NameSoung Sarim
AgeKhmer
NamePhan Phany
Age9
NameNgorn Leng
AgeKhmer
NameEm Mai
Age56
NameHok Pang
Age32
NameTrin Thylésorn
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameTouch Sok
Age15
NameNhea Chandara
Age14
NameMorm Mot
Age64
NameMao dol
Age39
NameSat Kong
Age33
NameYeat Sok
Age5
NameChum Lach
Age30
NameBun Thoeurn
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameChes An
Age9
NameToy Mithona
Age20
NameKhen Khorn
Age27
NameSeng At
Age11
NameYong Oun
Age7
NameSot Sambath
Age9
NameRovin Bernard
Age26
NationalityFrench
Name: Em Mai
Age: 56
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: 1975 is a nurse in enemy region - After liberation in 1975: “new person” living in Donpov, region 3
Date Arrested: 02.02.19.....
Place Arrested: 02.02.19.....
Name: Theam Tai
Alias: Theam Tai
Age: 23
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: military youth unit - After the liberation in 1975: S-21 youth unit
Date Arrested: 06.1977
Place Arrested: 06.1977
Name: Sok Sokhom
Age: 54
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: cook at the Cuban embassy - After liberation in 1975: youth soldier responsible for increasing agricultural productivity in Office K-17
Date Arrested: 26.02.1978
Place Arrested: 26.02.1978
Name: Mao Touch
Alias: Mao Touch
Age: 24
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: house wife - After liberation in 1975: farmer
Date Arrested: 27.02.1976
Place Arrested: 27.02.1976
Name: Pheak Kun
Age: 10
Nationality: Khmer
Name: Nhea Chandara
Alias: Nhea Chandara
Age: 14
Nationality: Khmer
Occupation: before revolution: vendor
Date Arrested: 06.1977
Name: John Dawson Dewhirst
Age: unknown
Nationality: English
Occupation: Spy
Place Arrested: