បណ្ណសារ​ជនរងគ្រោះ

នា​អំឡុង​ពេល​ប្រតិបត្តិការ​មន្ទីរ​ស‑២១​ រយៈពេល​ជាង​៣ឆ្នាំ ខ្មែរ​ក្រហម​បាន​ចុះ​បញ្ជី​និង​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​នៅ​ពេល​នាំ​អ្នកទោស​មក​ដល់​។ នៅ​ដំណាក់​កាល​ដំបូង​អ្នកទោស​ភាគ​ច្រើន​ត្រូវ​ថត​រូប​ដោយ​មាន​ភ្ជាប់​តែ​លេខ​សម្គាល់​ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ​នៅ​ឆ្នាំ​បន្ត​បន្ទាប់​មាន​បន្ថែម​កាល​បរិច្ឆេទ​និង​ឈ្មោះ​អ្នកទោស​។ តាមរយៈ​លេខ​សម្គាល់​ទាំង​នេះ សារមន្ទីរ​អាច​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់​ប្រភេទ​អ្នកទោស​ទៅ​តាម​ឆ្នាំ​នីមួយៗ​។ អ្នកទោស​ជាង​១៥០០០នាក់​ដែល​ខ្មែរ​ក្រហម​ចាប់​មក​មន្ទីរ​ស‑២១ ជា​បុរស ស្រ្តី កុមារនិង​ជន​បរទេស។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​គំរូ​ព័ត៌មាន​សង្ខេប​របស់​អ្នកទោស​៖

​ព័ត៌មាន​លំអិតសូមចុចលើបណ្ណសារ​។

NameChen Thy
Age21
NameYem Leanh
Age20
NameTrin Thylésorn
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameVinh Toeu Phoeung
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameNop Sarom
Age26
NameThoun Chan
Age12
NamePheoun Phai
Age6
NameChea Vanny
Age24
NamePrum Kea
Age28
NameHoa Mao
Age20
NameHem Moun
Age38
NameSeng Ol
Age13
NameThe Sokhoan
Age13
NameHok Pang
Age32
Name Mol Sus
Age46
NameMao Touch
Age24
NameRovin Bernard
Age26
NationalityFrench
NameToy Mithona
Age20
NameMin Chhan
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameEm Mai
Age56
NameYang Deb
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameHerm Cham
Age25
NameMeam Morn
Age29
NameThat Thavy
Age13
NameHang Sani
Age29
NameSat Kong
Age33
NameNgorn Leng
AgeKhmer
NameLeng Phach
Age51
NameMao Narin
Age39
NameChorn Simvong
Age26
NameKim Ly
Age23
NameBun Thoeurn
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameThav Bunthavy
Age28
NationalityLaotian
NameSok Sokhom
Age54
NameChum Lach
Age30
NameMorm Soklim
Age24
NameRos Seam
Age28
Name Cheng Chunsoeun
Age36
NameTrain Ngok Phoeng
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameMut Rorn
Age9
NameNang Dav
Age32
NationalityLaotian
NameKhen Khorn
Age27
NameMao dol
Age39
NameSan So
Age13
NameTreang Seamkhim
Age25
NationalityChinese
NamePhong Sem
Age40
NameThen Phot
Age25
NameOeng Hoykheng
Age26
NameLy Thithervan
Age34
NationalityVietnamese
NamePhan Phany
Age9
Name: Em Mai
Age: 56
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: 1975 is a nurse in enemy region - After liberation in 1975: “new person” living in Donpov, region 3
Date Arrested: 02.02.19.....
Place Arrested: 02.02.19.....
Name: Theam Tai
Alias: Theam Tai
Age: 23
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: military youth unit - After the liberation in 1975: S-21 youth unit
Date Arrested: 06.1977
Place Arrested: 06.1977
Name: Sok Sokhom
Age: 54
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: cook at the Cuban embassy - After liberation in 1975: youth soldier responsible for increasing agricultural productivity in Office K-17
Date Arrested: 26.02.1978
Place Arrested: 26.02.1978
Name: Mao Touch
Alias: Mao Touch
Age: 24
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: house wife - After liberation in 1975: farmer
Date Arrested: 27.02.1976
Place Arrested: 27.02.1976
Name: Pheak Kun
Age: 10
Nationality: Khmer
Name: Nhea Chandara
Alias: Nhea Chandara
Age: 14
Nationality: Khmer
Occupation: before revolution: vendor
Date Arrested: 06.1977
Name: John Dawson Dewhirst
Age: unknown
Nationality: English
Occupation: Spy
Place Arrested: