បណ្ណសារ​ជនរងគ្រោះ

នា​អំឡុង​ពេល​ប្រតិបត្តិការ​មន្ទីរ​ស‑២១​ រយៈពេល​ជាង​៣ឆ្នាំ ខ្មែរ​ក្រហម​បាន​ចុះ​បញ្ជី​និង​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​នៅ​ពេល​នាំ​អ្នកទោស​មក​ដល់​។ នៅ​ដំណាក់​កាល​ដំបូង​អ្នកទោស​ភាគ​ច្រើន​ត្រូវ​ថត​រូប​ដោយ​មាន​ភ្ជាប់​តែ​លេខ​សម្គាល់​ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ​នៅ​ឆ្នាំ​បន្ត​បន្ទាប់​មាន​បន្ថែម​កាល​បរិច្ឆេទ​និង​ឈ្មោះ​អ្នកទោស​។ តាមរយៈ​លេខ​សម្គាល់​ទាំង​នេះ សារមន្ទីរ​អាច​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់​ប្រភេទ​អ្នកទោស​ទៅ​តាម​ឆ្នាំ​នីមួយៗ​។ អ្នកទោស​ជាង​១៥០០០នាក់​ដែល​ខ្មែរ​ក្រហម​ចាប់​មក​មន្ទីរ​ស‑២១ ជា​បុរស ស្រ្តី កុមារនិង​ជន​បរទេស។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​គំរូ​ព័ត៌មាន​សង្ខេប​របស់​អ្នកទោស​៖

​ព័ត៌មាន​លំអិតសូមចុចលើបណ្ណសារ​។

NameChen Thy
Age21
NameMut Rorn
Age9
NameNang Keo
Age21
NationalityLaotian
NameLeng Phach
Age51
NameHem Moun
Age38
Name Mol Sus
Age46
Name Krod Hor
Age30
NameThat Thavy
Age13
NameVinh Toeu Phoeung
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameMao Yen
Age26
NameMeam Morn
Age29
NameTrin Thean Kam
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameVor Thy Thvy
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameNang Dav
Age32
NationalityLaotian
NameNgeang Vann Dorn
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameSeng At
Age11
NameKhen Khorn
Age27
NameChan Chreb
Age9
NameRovin Bernard
Age26
NationalityFrench
NameThoun Chan
Age12
Name Hun Tet
Age28
NameMorm Mot
Age64
NameMao Narin
Age39
NameYem Leanh
Age20
NameKim Ly
Age23
NameHerm Cham
Age25
NameChes An
Age9
NameSok Sokhom
Age54
NameSeng Hai
Age50
NameTheam Tai
Age23
NameKo Lap
Age28
NationalityLaotian
NameSas Chantha
NameChum Lach
Age30
NameYen Pring
Age44
Name Cheng Chunsoeun
Age36
NameToy Mithona
Age20
NamePheak Kun
Age10
NameSoung Sarim
AgeKhmer
NameBun Thoeurn
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameVinh Minh
Ageunknown
NationalityVietnamese
Name Kol Tart
Age55
NameYang Deb
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameYong Oun
Age7
NameSot Sambath
Age9
NamePheoun Phai
Age6
NameSan So
Age13
NameNhea Chandara
Age14
NameYeat Sok
Age5
NameHou Vann Loeur
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameSeam Chat
Age27
Name: Em Mai
Age: 56
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: 1975 is a nurse in enemy region - After liberation in 1975: “new person” living in Donpov, region 3
Date Arrested: 02.02.19.....
Place Arrested: 02.02.19.....
Name: Theam Tai
Alias: Theam Tai
Age: 23
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: military youth unit - After the liberation in 1975: S-21 youth unit
Date Arrested: 06.1977
Place Arrested: 06.1977
Name: Sok Sokhom
Age: 54
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: cook at the Cuban embassy - After liberation in 1975: youth soldier responsible for increasing agricultural productivity in Office K-17
Date Arrested: 26.02.1978
Place Arrested: 26.02.1978
Name: Mao Touch
Alias: Mao Touch
Age: 24
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: house wife - After liberation in 1975: farmer
Date Arrested: 27.02.1976
Place Arrested: 27.02.1976
Name: Pheak Kun
Age: 10
Nationality: Khmer
Name: Nhea Chandara
Alias: Nhea Chandara
Age: 14
Nationality: Khmer
Occupation: before revolution: vendor
Date Arrested: 06.1977
Name: John Dawson Dewhirst
Age: unknown
Nationality: English
Occupation: Spy
Place Arrested: