បណ្ណសារ​ជនរងគ្រោះ

នា​អំឡុង​ពេល​ប្រតិបត្តិការ​មន្ទីរ​ស‑២១​ រយៈពេល​ជាង​៣ឆ្នាំ ខ្មែរ​ក្រហម​បាន​ចុះ​បញ្ជី​និង​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​នៅ​ពេល​នាំ​អ្នកទោស​មក​ដល់​។ នៅ​ដំណាក់​កាល​ដំបូង​អ្នកទោស​ភាគ​ច្រើន​ត្រូវ​ថត​រូប​ដោយ​មាន​ភ្ជាប់​តែ​លេខ​សម្គាល់​ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ​នៅ​ឆ្នាំ​បន្ត​បន្ទាប់​មាន​បន្ថែម​កាល​បរិច្ឆេទ​និង​ឈ្មោះ​អ្នកទោស​។ តាមរយៈ​លេខ​សម្គាល់​ទាំង​នេះ សារមន្ទីរ​អាច​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់​ប្រភេទ​អ្នកទោស​ទៅ​តាម​ឆ្នាំ​នីមួយៗ​។ អ្នកទោស​ជាង​១៥០០០នាក់​ដែល​ខ្មែរ​ក្រហម​ចាប់​មក​មន្ទីរ​ស‑២១ ជា​បុរស ស្រ្តី កុមារនិង​ជន​បរទេស។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​គំរូ​ព័ត៌មាន​សង្ខេប​របស់​អ្នកទោស​៖

​ព័ត៌មាន​លំអិតសូមចុចលើបណ្ណសារ​។

NameToy Mithona
Age20
NameHou Vann Loeur
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameEm Mai
Age56
NameThat Thavy
Age13
NameSeng Hai
Age50
NameVor Thy Thvy
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameTouch Sok
Age15
NameHang Sani
Age29
NameLam Siv Meng
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameDavid Loyd Scott
Ageunknown
NationalityAustralian
NameSot Sambath
Age9
NameKorng Sokha
Age27
NameKhen Khorn
Age27
NameMorm Mot
Age64
NameYem Leanh
Age20
NameUng Horng Alias
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameRovin Bernard
Age26
NationalityFrench
NameSeng At
Age11
NameVinh Minh
Ageunknown
NationalityVietnamese
Name Hun Tet
Age28
NamePhat Kong
Age9
NameMao Touch
Age24
NameNop Sarom
Age26
NamePea Dy
Age24
NameChum Lach
Age30
NameJohn Dawson Dewhirst
Ageunknown
NationalityEnglish
Name Cheng Chunsoeun
Age36
Name Kol Tart
Age55
NameMin Chhan
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameMeam Morn
Age29
NameThai Leng
Age55
NameCheong Dol
Age19
NameChea Vanny
Age24
NamePream Chengly
Age29
NameSat Kong
Age33
NameSeang Muy
Age11
Name Long Socheat
Age20
NameThav Bunthavy
Age28
NationalityLaotian
Name Mol Sus
Age46
NamePrum Kea
Age28
NameChes An
Age9
NameNang Dav
Age32
NationalityLaotian
NameYang Deb
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameSan So
Age13
NamePhong Sem
Age40
NameSeng Ol
Age13
NameSas Chantha
NameYen Pring
Age44
Name Krod Hor
Age30
NameYeat Sok
Age5
Name: Em Mai
Age: 56
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: 1975 is a nurse in enemy region - After liberation in 1975: “new person” living in Donpov, region 3
Date Arrested: 02.02.19.....
Place Arrested: 02.02.19.....
Name: Theam Tai
Alias: Theam Tai
Age: 23
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: military youth unit - After the liberation in 1975: S-21 youth unit
Date Arrested: 06.1977
Place Arrested: 06.1977
Name: Sok Sokhom
Age: 54
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: cook at the Cuban embassy - After liberation in 1975: youth soldier responsible for increasing agricultural productivity in Office K-17
Date Arrested: 26.02.1978
Place Arrested: 26.02.1978
Name: Mao Touch
Alias: Mao Touch
Age: 24
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: house wife - After liberation in 1975: farmer
Date Arrested: 27.02.1976
Place Arrested: 27.02.1976
Name: Pheak Kun
Age: 10
Nationality: Khmer
Name: Nhea Chandara
Alias: Nhea Chandara
Age: 14
Nationality: Khmer
Occupation: before revolution: vendor
Date Arrested: 06.1977
Name: John Dawson Dewhirst
Age: unknown
Nationality: English
Occupation: Spy
Place Arrested: