បណ្ណសារ​ជនរងគ្រោះ

នា​អំឡុង​ពេល​ប្រតិបត្តិការ​មន្ទីរ​ស‑២១​ រយៈពេល​ជាង​៣ឆ្នាំ ខ្មែរ​ក្រហម​បាន​ចុះ​បញ្ជី​និង​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​នៅ​ពេល​នាំ​អ្នកទោស​មក​ដល់​។ នៅ​ដំណាក់​កាល​ដំបូង​អ្នកទោស​ភាគ​ច្រើន​ត្រូវ​ថត​រូប​ដោយ​មាន​ភ្ជាប់​តែ​លេខ​សម្គាល់​ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ​នៅ​ឆ្នាំ​បន្ត​បន្ទាប់​មាន​បន្ថែម​កាល​បរិច្ឆេទ​និង​ឈ្មោះ​អ្នកទោស​។ តាមរយៈ​លេខ​សម្គាល់​ទាំង​នេះ សារមន្ទីរ​អាច​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់​ប្រភេទ​អ្នកទោស​ទៅ​តាម​ឆ្នាំ​នីមួយៗ​។ អ្នកទោស​ជាង​១៥០០០នាក់​ដែល​ខ្មែរ​ក្រហម​ចាប់​មក​មន្ទីរ​ស‑២១ ជា​បុរស ស្រ្តី កុមារនិង​ជន​បរទេស។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​គំរូ​ព័ត៌មាន​សង្ខេប​របស់​អ្នកទោស​៖

​ព័ត៌មាន​លំអិតសូមចុចលើបណ្ណសារ​។

NameOeng Hoykheng
Age26
NameUng Horng Alias
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameSon Doeun
Age9
NameThe Sokhoan
Age13
NameChorn Simvong
Age26
NameEm Mai
Age56
NameVinh Toeu Phoeung
Ageunknown
NationalityVietnamese
Name Kreang Sen
Age55
NameSot Sambath
Age9
NameMao dol
Age39
Name Krod Hor
Age30
NameMorm Soklim
Age24
NamePhat Kong
Age9
NameTrin Thean Kam
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameMao Yen
Age26
NameNhea Chandara
Age14
NamePhong Sem
Age40
NamePea Dy
Age24
NameThen Phot
Age25
NameYen Pring
Age44
NameNop Sarom
Age26
Name Long Socheat
Age20
NameChen Thy
Age21
NameVinh Minh
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameHoa Mao
Age20
NameNang Dav
Age32
NationalityLaotian
NameVinh Vann Va
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameChan Chreb
Age9
NameSan So
Age13
NameThav Bunthavy
Age28
NationalityLaotian
NameToy Mithona
Age20
NameSeng At
Age11
NameSat Kong
Age33
NamePrum Kea
Age28
NameThai Leng
Age55
NameThoun Chan
Age12
NameNang Keo
Age21
NationalityLaotian
Name Kol Tart
Age55
Name Mol Sus
Age46
NameLam Siv Meng
Ageunknown
NationalityVietnamese
NamePhan Phany
Age9
NameVor Thy Thvy
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameCheong Dol
Age19
NameHou Vann Loeur
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameHerm Cham
Age25
NameKhen Khorn
Age27
NameTrain Ngok Phoeng
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameSeng Hai
Age50
NameRos Seam
Age28
NameTheam Tai
Age23
Name: Em Mai
Age: 56
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: 1975 is a nurse in enemy region - After liberation in 1975: “new person” living in Donpov, region 3
Date Arrested: 02.02.19.....
Place Arrested: 02.02.19.....
Name: Theam Tai
Alias: Theam Tai
Age: 23
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: military youth unit - After the liberation in 1975: S-21 youth unit
Date Arrested: 06.1977
Place Arrested: 06.1977
Name: Sok Sokhom
Age: 54
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: cook at the Cuban embassy - After liberation in 1975: youth soldier responsible for increasing agricultural productivity in Office K-17
Date Arrested: 26.02.1978
Place Arrested: 26.02.1978
Name: Mao Touch
Alias: Mao Touch
Age: 24
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: house wife - After liberation in 1975: farmer
Date Arrested: 27.02.1976
Place Arrested: 27.02.1976
Name: Pheak Kun
Age: 10
Nationality: Khmer
Name: Nhea Chandara
Alias: Nhea Chandara
Age: 14
Nationality: Khmer
Occupation: before revolution: vendor
Date Arrested: 06.1977
Name: John Dawson Dewhirst
Age: unknown
Nationality: English
Occupation: Spy
Place Arrested: