បណ្ណសារ​ជនរងគ្រោះ

នា​អំឡុង​ពេល​ប្រតិបត្តិការ​មន្ទីរ​ស‑២១​ រយៈពេល​ជាង​៣ឆ្នាំ ខ្មែរ​ក្រហម​បាន​ចុះ​បញ្ជី​និង​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​នៅ​ពេល​នាំ​អ្នកទោស​មក​ដល់​។ នៅ​ដំណាក់​កាល​ដំបូង​អ្នកទោស​ភាគ​ច្រើន​ត្រូវ​ថត​រូប​ដោយ​មាន​ភ្ជាប់​តែ​លេខ​សម្គាល់​ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ​នៅ​ឆ្នាំ​បន្ត​បន្ទាប់​មាន​បន្ថែម​កាល​បរិច្ឆេទ​និង​ឈ្មោះ​អ្នកទោស​។ តាមរយៈ​លេខ​សម្គាល់​ទាំង​នេះ សារមន្ទីរ​អាច​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់​ប្រភេទ​អ្នកទោស​ទៅ​តាម​ឆ្នាំ​នីមួយៗ​។ អ្នកទោស​ជាង​១៥០០០នាក់​ដែល​ខ្មែរ​ក្រហម​ចាប់​មក​មន្ទីរ​ស‑២១ ជា​បុរស ស្រ្តី កុមារនិង​ជន​បរទេស។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​គំរូ​ព័ត៌មាន​សង្ខេប​របស់​អ្នកទោស​៖

​ព័ត៌មាន​លំអិតសូមចុចលើបណ្ណសារ​។

NamePhong Sem
Age40
Name Cheng Chunsoeun
Age36
NameThoun Chan
Age12
NameChum Lach
Age30
NamePheoun Phai
Age6
NameRos Seam
Age28
NameYen Pring
Age44
NameJohn Dawson Dewhirst
Ageunknown
NationalityEnglish
NameMao Yen
Age26
NameNgeang Vann Dorn
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameDavid Loyd Scott
Ageunknown
NationalityAustralian
NameMen Chantrin
Age15
NameToy Mithona
Age20
NameThav Bunthavy
Age28
NationalityLaotian
NameThe Sokhoan
Age13
NameThat Thavy
Age13
NameSeng Ol
Age13
NameThai Leng
Age55
NameNang Keo
Age21
NationalityLaotian
NameChes An
Age9
NameMeam Morn
Age29
NameTouch Sok
Age15
NameHem Moun
Age38
NameHerm Cham
Age25
NameSat Kong
Age33
NameJem Si Ngat
Age46
NamePea Dy
Age24
NameLy Thithervan
Age34
NationalityVietnamese
NameSeam Chat
Age27
NameYang Deb
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameMorn Tem
Age13
Name Mol Sus
Age46
NameKim Ly
Age23
NamePhan Phany
Age9
NameNop Sarom
Age26
NameChorn Simvong
Age26
NameSan So
Age13
NameMorm Mot
Age64
NamePheak Kun
Age10
NameVinh Toeu Phoeung
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameMao Narin
Age39
Name Krod Hor
Age30
NamePream Chengly
Age29
NameSeng Hai
Age50
NameNov Num
Age23
NameNgeang Vann Kak
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameKhen Khorn
Age27
NameSot Sambath
Age9
NameChea Vanny
Age24
NameMorm Soklim
Age24
Name: Em Mai
Age: 56
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: 1975 is a nurse in enemy region - After liberation in 1975: “new person” living in Donpov, region 3
Date Arrested: 02.02.19.....
Place Arrested: 02.02.19.....
Name: Theam Tai
Alias: Theam Tai
Age: 23
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: military youth unit - After the liberation in 1975: S-21 youth unit
Date Arrested: 06.1977
Place Arrested: 06.1977
Name: Sok Sokhom
Age: 54
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: cook at the Cuban embassy - After liberation in 1975: youth soldier responsible for increasing agricultural productivity in Office K-17
Date Arrested: 26.02.1978
Place Arrested: 26.02.1978
Name: Mao Touch
Alias: Mao Touch
Age: 24
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: house wife - After liberation in 1975: farmer
Date Arrested: 27.02.1976
Place Arrested: 27.02.1976
Name: Pheak Kun
Age: 10
Nationality: Khmer
Name: Nhea Chandara
Alias: Nhea Chandara
Age: 14
Nationality: Khmer
Occupation: before revolution: vendor
Date Arrested: 06.1977
Name: John Dawson Dewhirst
Age: unknown
Nationality: English
Occupation: Spy
Place Arrested: