បណ្ណសារ​ជនរងគ្រោះ

នា​អំឡុង​ពេល​ប្រតិបត្តិការ​មន្ទីរ​ស‑២១​ រយៈពេល​ជាង​៣ឆ្នាំ ខ្មែរ​ក្រហម​បាន​ចុះ​បញ្ជី​និង​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​នៅ​ពេល​នាំ​អ្នកទោស​មក​ដល់​។ នៅ​ដំណាក់​កាល​ដំបូង​អ្នកទោស​ភាគ​ច្រើន​ត្រូវ​ថត​រូប​ដោយ​មាន​ភ្ជាប់​តែ​លេខ​សម្គាល់​ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ​នៅ​ឆ្នាំ​បន្ត​បន្ទាប់​មាន​បន្ថែម​កាល​បរិច្ឆេទ​និង​ឈ្មោះ​អ្នកទោស​។ តាមរយៈ​លេខ​សម្គាល់​ទាំង​នេះ សារមន្ទីរ​អាច​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់​ប្រភេទ​អ្នកទោស​ទៅ​តាម​ឆ្នាំ​នីមួយៗ​។ អ្នកទោស​ជាង​១៥០០០នាក់​ដែល​ខ្មែរ​ក្រហម​ចាប់​មក​មន្ទីរ​ស‑២១ ជា​បុរស ស្រ្តី កុមារនិង​ជន​បរទេស។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​គំរូ​ព័ត៌មាន​សង្ខេប​របស់​អ្នកទោស​៖

​ព័ត៌មាន​លំអិតសូមចុចលើបណ្ណសារ​។

NameThoun Chan
Age12
Name Kol Tart
Age55
NameSeam Chat
Age27
NameJohn Dawson Dewhirst
Ageunknown
NationalityEnglish
NameNgeang Vann Kak
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameThai Leng
Age55
NameHou Vann Loeur
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameEm Mai
Age56
NameTreang Seamkhim
Age25
NationalityChinese
Name Long Socheat
Age20
NameKo Lap
Age28
NationalityLaotian
NameLy Thithervan
Age34
NationalityVietnamese
NameChum Lach
Age30
NameJem Si Ngat
Age46
NameSas Chantha
NameSat Kong
Age33
NameSeang Muy
Age11
NameChes An
Age9
NameThe Sokhoan
Age13
NameMao Yen
Age26
NameMao dol
Age39
NameHem Moun
Age38
NameHok Pang
Age32
NameSoung Sarim
AgeKhmer
NameRovin Bernard
Age26
NationalityFrench
NameMao Narin
Age39
NameMeam Morn
Age29
NamePhong Sem
Age40
NameNgorn Leng
AgeKhmer
NameChorn Simvong
Age26
NameChan Chreb
Age9
NameMorm Soklim
Age24
NameHoa Mao
Age20
Name Krod Hor
Age30
NameSeng At
Age11
NameMorn Tem
Age13
NameLam Siv Meng
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameHerm Cham
Age25
NameYoeurng Vann Leam
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameVinh Toeu Phoeung
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameThav Bunthavy
Age28
NationalityLaotian
Name Kreang Sen
Age55
NameSon Doeun
Age9
NameCheong Dol
Age19
NamePheak Kun
Age10
NameNgeang Vann Dorn
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameYen Pring
Age44
NameMao Touch
Age24
NameMorm Mot
Age64
NameVor Thy Thvy
Ageunknown
NationalityVietnamese
Name: Em Mai
Age: 56
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: 1975 is a nurse in enemy region - After liberation in 1975: “new person” living in Donpov, region 3
Date Arrested: 02.02.19.....
Place Arrested: 02.02.19.....
Name: Theam Tai
Alias: Theam Tai
Age: 23
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: military youth unit - After the liberation in 1975: S-21 youth unit
Date Arrested: 06.1977
Place Arrested: 06.1977
Name: Sok Sokhom
Age: 54
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: cook at the Cuban embassy - After liberation in 1975: youth soldier responsible for increasing agricultural productivity in Office K-17
Date Arrested: 26.02.1978
Place Arrested: 26.02.1978
Name: Mao Touch
Alias: Mao Touch
Age: 24
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: house wife - After liberation in 1975: farmer
Date Arrested: 27.02.1976
Place Arrested: 27.02.1976
Name: Pheak Kun
Age: 10
Nationality: Khmer
Name: Nhea Chandara
Alias: Nhea Chandara
Age: 14
Nationality: Khmer
Occupation: before revolution: vendor
Date Arrested: 06.1977
Name: John Dawson Dewhirst
Age: unknown
Nationality: English
Occupation: Spy
Place Arrested: