បណ្ណសារ​ជនរងគ្រោះ

នា​អំឡុង​ពេល​ប្រតិបត្តិការ​មន្ទីរ​ស‑២១​ រយៈពេល​ជាង​៣ឆ្នាំ ខ្មែរ​ក្រហម​បាន​ចុះ​បញ្ជី​និង​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​នៅ​ពេល​នាំ​អ្នកទោស​មក​ដល់​។ នៅ​ដំណាក់​កាល​ដំបូង​អ្នកទោស​ភាគ​ច្រើន​ត្រូវ​ថត​រូប​ដោយ​មាន​ភ្ជាប់​តែ​លេខ​សម្គាល់​ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ​នៅ​ឆ្នាំ​បន្ត​បន្ទាប់​មាន​បន្ថែម​កាល​បរិច្ឆេទ​និង​ឈ្មោះ​អ្នកទោស​។ តាមរយៈ​លេខ​សម្គាល់​ទាំង​នេះ សារមន្ទីរ​អាច​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់​ប្រភេទ​អ្នកទោស​ទៅ​តាម​ឆ្នាំ​នីមួយៗ​។ អ្នកទោស​ជាង​១៥០០០នាក់​ដែល​ខ្មែរ​ក្រហម​ចាប់​មក​មន្ទីរ​ស‑២១ ជា​បុរស ស្រ្តី កុមារនិង​ជន​បរទេស។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​គំរូ​ព័ត៌មាន​សង្ខេប​របស់​អ្នកទោស​៖

​ព័ត៌មាន​លំអិតសូមចុចលើបណ្ណសារ​។

NameMorm Soklim
Age24
NameUng Horng Alias
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameLy Thithervan
Age34
NationalityVietnamese
NameSan So
Age13
Name Mol Sus
Age46
NamePheak Kun
Age10
NameThai Leng
Age55
NameThav Bunthavy
Age28
NationalityLaotian
NameSok Sokhom
Age54
NameHou Vann Loeur
Ageunknown
NationalityVietnamese
Name Krod Hor
Age30
NameVor Thy Thvy
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameTouch Sok
Age15
NamePrum Kea
Age28
NameHerm Cham
Age25
NameTrain Ngok Phoeng
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameYem Leanh
Age20
NameRovin Bernard
Age26
NationalityFrench
NameChea Vanny
Age24
NameDavid Loyd Scott
Ageunknown
NationalityAustralian
NamePhong Sem
Age40
NameNang Dav
Age32
NationalityLaotian
NameSoung Sarim
AgeKhmer
NameSeng Hai
Age50
NameLeng Phach
Age51
NameMao Yen
Age26
NameTrin Thean Kam
Ageunknown
NationalityVietnamese
NamePheoun Phai
Age6
NameThat Thavy
Age13
NameHoa Mao
Age20
NameNhea Chandara
Age14
NameNov Num
Age23
NameNop Sarom
Age26
NameChes An
Age9
NameSeng At
Age11
NameTheam Tai
Age23
NameYeat Sok
Age5
NameSas Chantha
NameChum Lach
Age30
NameMeam Morn
Age29
Name Long Socheat
Age20
NameYen Pring
Age44
NameSeng Ol
Age13
NameNgorn Leng
AgeKhmer
NameYong Oun
Age7
NameCheong Dol
Age19
NamePhron Phat
Age21
NamePhat Kong
Age9
NameKorng Sokha
Age27
NamePea Dy
Age24
Name: Em Mai
Age: 56
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: 1975 is a nurse in enemy region - After liberation in 1975: “new person” living in Donpov, region 3
Date Arrested: 02.02.19.....
Place Arrested: 02.02.19.....
Name: Theam Tai
Alias: Theam Tai
Age: 23
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: military youth unit - After the liberation in 1975: S-21 youth unit
Date Arrested: 06.1977
Place Arrested: 06.1977
Name: Sok Sokhom
Age: 54
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: cook at the Cuban embassy - After liberation in 1975: youth soldier responsible for increasing agricultural productivity in Office K-17
Date Arrested: 26.02.1978
Place Arrested: 26.02.1978
Name: Mao Touch
Alias: Mao Touch
Age: 24
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: house wife - After liberation in 1975: farmer
Date Arrested: 27.02.1976
Place Arrested: 27.02.1976
Name: Pheak Kun
Age: 10
Nationality: Khmer
Name: Nhea Chandara
Alias: Nhea Chandara
Age: 14
Nationality: Khmer
Occupation: before revolution: vendor
Date Arrested: 06.1977
Name: John Dawson Dewhirst
Age: unknown
Nationality: English
Occupation: Spy
Place Arrested: