បណ្ណសារ​ជនរងគ្រោះ

នា​អំឡុង​ពេល​ប្រតិបត្តិការ​មន្ទីរ​ស‑២១​ រយៈពេល​ជាង​៣ឆ្នាំ ខ្មែរ​ក្រហម​បាន​ចុះ​បញ្ជី​និង​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​នៅ​ពេល​នាំ​អ្នកទោស​មក​ដល់​។ នៅ​ដំណាក់​កាល​ដំបូង​អ្នកទោស​ភាគ​ច្រើន​ត្រូវ​ថត​រូប​ដោយ​មាន​ភ្ជាប់​តែ​លេខ​សម្គាល់​ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ​នៅ​ឆ្នាំ​បន្ត​បន្ទាប់​មាន​បន្ថែម​កាល​បរិច្ឆេទ​និង​ឈ្មោះ​អ្នកទោស​។ តាមរយៈ​លេខ​សម្គាល់​ទាំង​នេះ សារមន្ទីរ​អាច​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់​ប្រភេទ​អ្នកទោស​ទៅ​តាម​ឆ្នាំ​នីមួយៗ​។ អ្នកទោស​ជាង​១៥០០០នាក់​ដែល​ខ្មែរ​ក្រហម​ចាប់​មក​មន្ទីរ​ស‑២១ ជា​បុរស ស្រ្តី កុមារនិង​ជន​បរទេស។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​គំរូ​ព័ត៌មាន​សង្ខេប​របស់​អ្នកទោស​៖

​ព័ត៌មាន​លំអិតសូមចុចលើបណ្ណសារ​។

NameRovin Bernard
Age26
NationalityFrench
NameEm Mai
Age56
NameKorng Sokha
Age27
NameSok Sokhom
Age54
NameNang Dav
Age32
NationalityLaotian
NameThat Thavy
Age13
NameKo Lap
Age28
NationalityLaotian
NameJem Si Ngat
Age46
NameChan Chreb
Age9
NameMorm Mot
Age64
NameUng Horng Alias
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameNhea Chandara
Age14
NameChen Thy
Age21
NameMao dol
Age39
NameLeng Phach
Age51
NameHoa Mao
Age20
NameSot Sambath
Age9
NameNang Keo
Age21
NationalityLaotian
NameMao Narin
Age39
NameKhen Khorn
Age27
NameSas Chantha
NameYong Oun
Age7
NameTrin Thylésorn
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameChum Lach
Age30
NameBun Thoeurn
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameOeng Hoykheng
Age26
Name Krod Hor
Age30
Name Kol Tart
Age55
NameToy Mithona
Age20
NameYem Leanh
Age20
NameSan So
Age13
NameVinh Minh
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameSoung Sarim
AgeKhmer
NamePea Dy
Age24
NamePrum Kea
Age28
Name Cheng Chunsoeun
Age36
NameYoeurng Vann Leam
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameJohn Dawson Dewhirst
Ageunknown
NationalityEnglish
NamePheoun Phai
Age6
NameTheam Tai
Age23
NameSon Doeun
Age9
NameHerm Cham
Age25
NameYang Deb
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameMao Yen
Age26
NameChorn Simvong
Age26
NameLam Siv Meng
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameMao Touch
Age24
NameMin Chhan
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameTouch Sok
Age15
NameMorn Tem
Age13
Name: Em Mai
Age: 56
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: 1975 is a nurse in enemy region - After liberation in 1975: “new person” living in Donpov, region 3
Date Arrested: 02.02.19.....
Place Arrested: 02.02.19.....
Name: Theam Tai
Alias: Theam Tai
Age: 23
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: military youth unit - After the liberation in 1975: S-21 youth unit
Date Arrested: 06.1977
Place Arrested: 06.1977
Name: Sok Sokhom
Age: 54
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: cook at the Cuban embassy - After liberation in 1975: youth soldier responsible for increasing agricultural productivity in Office K-17
Date Arrested: 26.02.1978
Place Arrested: 26.02.1978
Name: Mao Touch
Alias: Mao Touch
Age: 24
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: house wife - After liberation in 1975: farmer
Date Arrested: 27.02.1976
Place Arrested: 27.02.1976
Name: Pheak Kun
Age: 10
Nationality: Khmer
Name: Nhea Chandara
Alias: Nhea Chandara
Age: 14
Nationality: Khmer
Occupation: before revolution: vendor
Date Arrested: 06.1977
Name: John Dawson Dewhirst
Age: unknown
Nationality: English
Occupation: Spy
Place Arrested: