បណ្ណសារ​ជនរងគ្រោះ

នា​អំឡុង​ពេល​ប្រតិបត្តិការ​មន្ទីរ​ស‑២១​ រយៈពេល​ជាង​៣ឆ្នាំ ខ្មែរ​ក្រហម​បាន​ចុះ​បញ្ជី​និង​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​នៅ​ពេល​នាំ​អ្នកទោស​មក​ដល់​។ នៅ​ដំណាក់​កាល​ដំបូង​អ្នកទោស​ភាគ​ច្រើន​ត្រូវ​ថត​រូប​ដោយ​មាន​ភ្ជាប់​តែ​លេខ​សម្គាល់​ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ​នៅ​ឆ្នាំ​បន្ត​បន្ទាប់​មាន​បន្ថែម​កាល​បរិច្ឆេទ​និង​ឈ្មោះ​អ្នកទោស​។ តាមរយៈ​លេខ​សម្គាល់​ទាំង​នេះ សារមន្ទីរ​អាច​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់​ប្រភេទ​អ្នកទោស​ទៅ​តាម​ឆ្នាំ​នីមួយៗ​។ អ្នកទោស​ជាង​១៥០០០នាក់​ដែល​ខ្មែរ​ក្រហម​ចាប់​មក​មន្ទីរ​ស‑២១ ជា​បុរស ស្រ្តី កុមារនិង​ជន​បរទេស។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​គំរូ​ព័ត៌មាន​សង្ខេប​របស់​អ្នកទោស​៖

​ព័ត៌មាន​លំអិតសូមចុចលើបណ្ណសារ​។

NameNgeang Vann Kak
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameJem Si Ngat
Age46
NameLam Siv Meng
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameTrain Ngok Phoeng
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameTrin Thean Kam
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameNgeang Vann Dorn
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameMorm Mot
Age64
NameSas Chantha
NameJohn Dawson Dewhirst
Ageunknown
NationalityEnglish
NameMao dol
Age39
Name Hun Tet
Age28
NameMen Chantrin
Age15
NameKhen Khorn
Age27
NameYen Pring
Age44
NameSot Sambath
Age9
NameToy Mithona
Age20
NameEm Mai
Age56
NamePrum Kea
Age28
NameTreang Seamkhim
Age25
NationalityChinese
NameChen Thy
Age21
NamePhat Kong
Age9
NameTheam Tai
Age23
NameNov Num
Age23
NameSeang Muy
Age11
NameSeng Hai
Age50
NameBun Thoeurn
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameNop Sarom
Age26
NameChea Vanny
Age24
NameMao Touch
Age24
NameThai Leng
Age55
NameRos Seam
Age28
NameKo Lap
Age28
NationalityLaotian
NameThoun Chan
Age12
NameVinh Toeu Phoeung
Ageunknown
NationalityVietnamese
Name Mol Sus
Age46
NameChum Lach
Age30
NamePheoun Phai
Age6
NamePheak Kun
Age10
NameMut Rorn
Age9
NameLy Thithervan
Age34
NationalityVietnamese
NameMorm Soklim
Age24
NameSon Doeun
Age9
NameHem Moun
Age38
NamePhron Phat
Age21
NameDavid Loyd Scott
Ageunknown
NationalityAustralian
NamePhong Sem
Age40
NamePhan Phany
Age9
Name Kreang Sen
Age55
NameKim Ly
Age23
NameSan So
Age13
Name: Em Mai
Age: 56
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: 1975 is a nurse in enemy region - After liberation in 1975: “new person” living in Donpov, region 3
Date Arrested: 02.02.19.....
Place Arrested: 02.02.19.....
Name: Theam Tai
Alias: Theam Tai
Age: 23
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: military youth unit - After the liberation in 1975: S-21 youth unit
Date Arrested: 06.1977
Place Arrested: 06.1977
Name: Sok Sokhom
Age: 54
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: cook at the Cuban embassy - After liberation in 1975: youth soldier responsible for increasing agricultural productivity in Office K-17
Date Arrested: 26.02.1978
Place Arrested: 26.02.1978
Name: Mao Touch
Alias: Mao Touch
Age: 24
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: house wife - After liberation in 1975: farmer
Date Arrested: 27.02.1976
Place Arrested: 27.02.1976
Name: Pheak Kun
Age: 10
Nationality: Khmer
Name: Nhea Chandara
Alias: Nhea Chandara
Age: 14
Nationality: Khmer
Occupation: before revolution: vendor
Date Arrested: 06.1977
Name: John Dawson Dewhirst
Age: unknown
Nationality: English
Occupation: Spy
Place Arrested: