បណ្ណសារ​ជនរងគ្រោះ

នា​អំឡុង​ពេល​ប្រតិបត្តិការ​មន្ទីរ​ស‑២១​ រយៈពេល​ជាង​៣ឆ្នាំ ខ្មែរ​ក្រហម​បាន​ចុះ​បញ្ជី​និង​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​នៅ​ពេល​នាំ​អ្នកទោស​មក​ដល់​។ នៅ​ដំណាក់​កាល​ដំបូង​អ្នកទោស​ភាគ​ច្រើន​ត្រូវ​ថត​រូប​ដោយ​មាន​ភ្ជាប់​តែ​លេខ​សម្គាល់​ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ​នៅ​ឆ្នាំ​បន្ត​បន្ទាប់​មាន​បន្ថែម​កាល​បរិច្ឆេទ​និង​ឈ្មោះ​អ្នកទោស​។ តាមរយៈ​លេខ​សម្គាល់​ទាំង​នេះ សារមន្ទីរ​អាច​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់​ប្រភេទ​អ្នកទោស​ទៅ​តាម​ឆ្នាំ​នីមួយៗ​។ អ្នកទោស​ជាង​១៥០០០នាក់​ដែល​ខ្មែរ​ក្រហម​ចាប់​មក​មន្ទីរ​ស‑២១ ជា​បុរស ស្រ្តី កុមារនិង​ជន​បរទេស។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​គំរូ​ព័ត៌មាន​សង្ខេប​របស់​អ្នកទោស​៖

​ព័ត៌មាន​លំអិតសូមចុចលើបណ្ណសារ​។

NameOeng Hoykheng
Age26
NameRos Seam
Age28
NameMao Touch
Age24
NameYem Leanh
Age20
NameMeam Morn
Age29
NameKo Lap
Age28
NationalityLaotian
NameSoung Sarim
AgeKhmer
NameThai Leng
Age55
NameMorm Soklim
Age24
NameHem Moun
Age38
NameCheong Dol
Age19
NameHang Sani
Age29
NameThav Bunthavy
Age28
NationalityLaotian
NameMorn Tem
Age13
NameHou Vann Loeur
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameKorng Sokha
Age27
NameSot Sambath
Age9
NamePhat Kong
Age9
NameTheam Tai
Age23
NameTrain Ngok Phoeng
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameTrin Thylésorn
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameYen Pring
Age44
NameSeng Hai
Age50
NameSan So
Age13
NameJem Si Ngat
Age46
Name Cheng Chunsoeun
Age36
NameThoun Chan
Age12
NameVinh Minh
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameSeng At
Age11
NameSeng Ol
Age13
NameThen Phot
Age25
NameNang Keo
Age21
NationalityLaotian
NameRovin Bernard
Age26
NationalityFrench
NameNop Sarom
Age26
NamePhron Phat
Age21
NameTreang Seamkhim
Age25
NationalityChinese
NameSon Doeun
Age9
Name Krod Hor
Age30
Name Long Socheat
Age20
Name Kol Tart
Age55
NameTouch Sok
Age15
NameChum Lach
Age30
NameYang Deb
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameDavid Loyd Scott
Ageunknown
NationalityAustralian
NameLeng Phach
Age51
NameMin Chhan
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameNang Dav
Age32
NationalityLaotian
NameYoeurng Vann Leam
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameYeat Sok
Age5
Name Hun Tet
Age28
Name: Em Mai
Age: 56
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: 1975 is a nurse in enemy region - After liberation in 1975: “new person” living in Donpov, region 3
Date Arrested: 02.02.19.....
Place Arrested: 02.02.19.....
Name: Theam Tai
Alias: Theam Tai
Age: 23
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: military youth unit - After the liberation in 1975: S-21 youth unit
Date Arrested: 06.1977
Place Arrested: 06.1977
Name: Sok Sokhom
Age: 54
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: cook at the Cuban embassy - After liberation in 1975: youth soldier responsible for increasing agricultural productivity in Office K-17
Date Arrested: 26.02.1978
Place Arrested: 26.02.1978
Name: Mao Touch
Alias: Mao Touch
Age: 24
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: house wife - After liberation in 1975: farmer
Date Arrested: 27.02.1976
Place Arrested: 27.02.1976
Name: Pheak Kun
Age: 10
Nationality: Khmer
Name: Nhea Chandara
Alias: Nhea Chandara
Age: 14
Nationality: Khmer
Occupation: before revolution: vendor
Date Arrested: 06.1977
Name: John Dawson Dewhirst
Age: unknown
Nationality: English
Occupation: Spy
Place Arrested: