បណ្ណសារ​ជនរងគ្រោះ

នា​អំឡុង​ពេល​ប្រតិបត្តិការ​មន្ទីរ​ស‑២១​ រយៈពេល​ជាង​៣ឆ្នាំ ខ្មែរ​ក្រហម​បាន​ចុះ​បញ្ជី​និង​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​នៅ​ពេល​នាំ​អ្នកទោស​មក​ដល់​។ នៅ​ដំណាក់​កាល​ដំបូង​អ្នកទោស​ភាគ​ច្រើន​ត្រូវ​ថត​រូប​ដោយ​មាន​ភ្ជាប់​តែ​លេខ​សម្គាល់​ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ​នៅ​ឆ្នាំ​បន្ត​បន្ទាប់​មាន​បន្ថែម​កាល​បរិច្ឆេទ​និង​ឈ្មោះ​អ្នកទោស​។ តាមរយៈ​លេខ​សម្គាល់​ទាំង​នេះ សារមន្ទីរ​អាច​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់​ប្រភេទ​អ្នកទោស​ទៅ​តាម​ឆ្នាំ​នីមួយៗ​។ អ្នកទោស​ជាង​១៥០០០នាក់​ដែល​ខ្មែរ​ក្រហម​ចាប់​មក​មន្ទីរ​ស‑២១ ជា​បុរស ស្រ្តី កុមារនិង​ជន​បរទេស។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​គំរូ​ព័ត៌មាន​សង្ខេប​របស់​អ្នកទោស​៖

​ព័ត៌មាន​លំអិតសូមចុចលើបណ្ណសារ​។

NameTreang Seamkhim
Age25
NationalityChinese
NameChorn Simvong
Age26
NameHerm Cham
Age25
NameLam Siv Meng
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameNgeang Vann Dorn
Ageunknown
NationalityVietnamese
NamePhong Sem
Age40
NameSon Doeun
Age9
NameTheam Tai
Age23
Name Mol Sus
Age46
NameThen Phot
Age25
Name Krod Hor
Age30
NameMorm Mot
Age64
NameCheong Dol
Age19
NameKhen Khorn
Age27
NameMao Narin
Age39
NameChen Thy
Age21
NameTrin Thean Kam
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameRovin Bernard
Age26
NationalityFrench
NameSok Sokhom
Age54
NameThe Sokhoan
Age13
NameChea Vanny
Age24
NameTrin Thylésorn
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameYen Pring
Age44
NameSoung Sarim
AgeKhmer
NameUng Horng Alias
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameNgeang Vann Kak
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameVinh Minh
Ageunknown
NationalityVietnamese
Name Cheng Chunsoeun
Age36
NamePheoun Phai
Age6
NameHou Vann Loeur
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameYeat Sok
Age5
NameSeng Ol
Age13
NameThav Bunthavy
Age28
NationalityLaotian
NamePhat Kong
Age9
NamePov
Age8
NameDavid Loyd Scott
Ageunknown
NationalityAustralian
NameChum Lach
Age30
NameNgorn Leng
AgeKhmer
NameLeng Phach
Age51
NameKo Lap
Age28
NationalityLaotian
NameNhea Chandara
Age14
NameVor Thy Thvy
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameMeam Morn
Age29
NameChes An
Age9
NamePhan Phany
Age9
NameThai Leng
Age55
NameMao Yen
Age26
NameSat Kong
Age33
NameMen Chantrin
Age15
NameHoa Mao
Age20
Name: Em Mai
Age: 56
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: 1975 is a nurse in enemy region - After liberation in 1975: “new person” living in Donpov, region 3
Date Arrested: 02.02.19.....
Place Arrested: 02.02.19.....
Name: Theam Tai
Alias: Theam Tai
Age: 23
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: military youth unit - After the liberation in 1975: S-21 youth unit
Date Arrested: 06.1977
Place Arrested: 06.1977
Name: Sok Sokhom
Age: 54
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: cook at the Cuban embassy - After liberation in 1975: youth soldier responsible for increasing agricultural productivity in Office K-17
Date Arrested: 26.02.1978
Place Arrested: 26.02.1978
Name: Mao Touch
Alias: Mao Touch
Age: 24
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: house wife - After liberation in 1975: farmer
Date Arrested: 27.02.1976
Place Arrested: 27.02.1976
Name: Pheak Kun
Age: 10
Nationality: Khmer
Name: Nhea Chandara
Alias: Nhea Chandara
Age: 14
Nationality: Khmer
Occupation: before revolution: vendor
Date Arrested: 06.1977
Name: John Dawson Dewhirst
Age: unknown
Nationality: English
Occupation: Spy
Place Arrested: