បណ្ណសារ​ជនរងគ្រោះ

នា​អំឡុង​ពេល​ប្រតិបត្តិការ​មន្ទីរ​ស‑២១​ រយៈពេល​ជាង​៣ឆ្នាំ ខ្មែរ​ក្រហម​បាន​ចុះ​បញ្ជី​និង​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​នៅ​ពេល​នាំ​អ្នកទោស​មក​ដល់​។ នៅ​ដំណាក់​កាល​ដំបូង​អ្នកទោស​ភាគ​ច្រើន​ត្រូវ​ថត​រូប​ដោយ​មាន​ភ្ជាប់​តែ​លេខ​សម្គាល់​ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ​នៅ​ឆ្នាំ​បន្ត​បន្ទាប់​មាន​បន្ថែម​កាល​បរិច្ឆេទ​និង​ឈ្មោះ​អ្នកទោស​។ តាមរយៈ​លេខ​សម្គាល់​ទាំង​នេះ សារមន្ទីរ​អាច​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់​ប្រភេទ​អ្នកទោស​ទៅ​តាម​ឆ្នាំ​នីមួយៗ​។ អ្នកទោស​ជាង​១៥០០០នាក់​ដែល​ខ្មែរ​ក្រហម​ចាប់​មក​មន្ទីរ​ស‑២១ ជា​បុរស ស្រ្តី កុមារនិង​ជន​បរទេស។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​គំរូ​ព័ត៌មាន​សង្ខេប​របស់​អ្នកទោស​៖

​ព័ត៌មាន​លំអិតសូមចុចលើបណ្ណសារ​។

NameThe Sokhoan
Age13
NameKorng Sokha
Age27
NameTrin Thylésorn
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameHem Moun
Age38
NameMao dol
Age39
NameMen Chantrin
Age15
NameChea Vanny
Age24
NameSeang Muy
Age11
NameHoa Mao
Age20
NameMorm Soklim
Age24
NameTrain Ngok Phoeng
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameChorn Simvong
Age26
NameSeng At
Age11
NameTrin Thean Kam
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameChen Thy
Age21
NameSeng Ol
Age13
NamePhong Sem
Age40
NameThoun Chan
Age12
NameNang Keo
Age21
NationalityLaotian
NameNgeang Vann Dorn
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameNang Dav
Age32
NationalityLaotian
NameEm Mai
Age56
Name Kol Tart
Age55
NameThen Phot
Age25
NameKo Lap
Age28
NationalityLaotian
NameMorm Mot
Age64
NamePhan Phany
Age9
NameSan So
Age13
NameNop Sarom
Age26
NameYong Oun
Age7
NameHerm Cham
Age25
NameVinh Minh
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameNgeang Vann Kak
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameNhea Chandara
Age14
NameSot Sambath
Age9
Name Kreang Sen
Age55
NameBun Thoeurn
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameYang Deb
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameJohn Dawson Dewhirst
Ageunknown
NationalityEnglish
NameYem Leanh
Age20
NameLam Siv Meng
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameToy Mithona
Age20
NamePrum Kea
Age28
NameHok Pang
Age32
NameSoung Sarim
AgeKhmer
Name Hun Tet
Age28
NameNgorn Leng
AgeKhmer
NameCheong Dol
Age19
NameSon Doeun
Age9
Name Mol Sus
Age46
Name: Em Mai
Age: 56
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: 1975 is a nurse in enemy region - After liberation in 1975: “new person” living in Donpov, region 3
Date Arrested: 02.02.19.....
Place Arrested: 02.02.19.....
Name: Theam Tai
Alias: Theam Tai
Age: 23
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: military youth unit - After the liberation in 1975: S-21 youth unit
Date Arrested: 06.1977
Place Arrested: 06.1977
Name: Sok Sokhom
Age: 54
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: cook at the Cuban embassy - After liberation in 1975: youth soldier responsible for increasing agricultural productivity in Office K-17
Date Arrested: 26.02.1978
Place Arrested: 26.02.1978
Name: Mao Touch
Alias: Mao Touch
Age: 24
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: house wife - After liberation in 1975: farmer
Date Arrested: 27.02.1976
Place Arrested: 27.02.1976
Name: Pheak Kun
Age: 10
Nationality: Khmer
Name: Nhea Chandara
Alias: Nhea Chandara
Age: 14
Nationality: Khmer
Occupation: before revolution: vendor
Date Arrested: 06.1977
Name: John Dawson Dewhirst
Age: unknown
Nationality: English
Occupation: Spy
Place Arrested: