បណ្ណសារ​ជនរងគ្រោះ

នា​អំឡុង​ពេល​ប្រតិបត្តិការ​មន្ទីរ​ស‑២១​ រយៈពេល​ជាង​៣ឆ្នាំ ខ្មែរ​ក្រហម​បាន​ចុះ​បញ្ជី​និង​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​នៅ​ពេល​នាំ​អ្នកទោស​មក​ដល់​។ នៅ​ដំណាក់​កាល​ដំបូង​អ្នកទោស​ភាគ​ច្រើន​ត្រូវ​ថត​រូប​ដោយ​មាន​ភ្ជាប់​តែ​លេខ​សម្គាល់​ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ​នៅ​ឆ្នាំ​បន្ត​បន្ទាប់​មាន​បន្ថែម​កាល​បរិច្ឆេទ​និង​ឈ្មោះ​អ្នកទោស​។ តាមរយៈ​លេខ​សម្គាល់​ទាំង​នេះ សារមន្ទីរ​អាច​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់​ប្រភេទ​អ្នកទោស​ទៅ​តាម​ឆ្នាំ​នីមួយៗ​។ អ្នកទោស​ជាង​១៥០០០នាក់​ដែល​ខ្មែរ​ក្រហម​ចាប់​មក​មន្ទីរ​ស‑២១ ជា​បុរស ស្រ្តី កុមារនិង​ជន​បរទេស។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​គំរូ​ព័ត៌មាន​សង្ខេប​របស់​អ្នកទោស​៖

​ព័ត៌មាន​លំអិតសូមចុចលើបណ្ណសារ​។

NameEm Mai
Age56
NamePheoun Phai
Age6
Name Mol Sus
Age46
Name Cheng Chunsoeun
Age36
NameNgeang Vann Kak
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameNgeang Vann Dorn
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameOeng Hoykheng
Age26
NameNov Num
Age23
NameSoung Sarim
AgeKhmer
NameChorn Simvong
Age26
NameHok Pang
Age32
NameKhen Khorn
Age27
NameThat Thavy
Age13
NameSot Sambath
Age9
NameThai Leng
Age55
NameSas Chantha
NamePea Dy
Age24
NameYeat Sok
Age5
Name Hun Tet
Age28
NameSat Kong
Age33
NameThav Bunthavy
Age28
NationalityLaotian
NameChea Vanny
Age24
NameSeng Ol
Age13
NameMin Chhan
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameTrin Thean Kam
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameToy Mithona
Age20
NameSeng At
Age11
NameVinh Toeu Phoeung
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameKo Lap
Age28
NationalityLaotian
NameTheam Tai
Age23
NameRos Seam
Age28
NameHem Moun
Age38
NameSon Doeun
Age9
NameMut Rorn
Age9
Name Kol Tart
Age55
NameKim Ly
Age23
NameTrin Thylésorn
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameTrain Ngok Phoeng
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameHoa Mao
Age20
NameYen Pring
Age44
NameMen Chantrin
Age15
NamePream Chengly
Age29
NameYem Leanh
Age20
NamePhong Sem
Age40
NameTreang Seamkhim
Age25
NationalityChinese
NameNhea Chandara
Age14
NameHou Vann Loeur
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameSeam Chat
Age27
NameLy Thithervan
Age34
NationalityVietnamese
NameMao Touch
Age24
Name: Em Mai
Age: 56
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: 1975 is a nurse in enemy region - After liberation in 1975: “new person” living in Donpov, region 3
Date Arrested: 02.02.19.....
Place Arrested: 02.02.19.....
Name: Theam Tai
Alias: Theam Tai
Age: 23
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: military youth unit - After the liberation in 1975: S-21 youth unit
Date Arrested: 06.1977
Place Arrested: 06.1977
Name: Sok Sokhom
Age: 54
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: cook at the Cuban embassy - After liberation in 1975: youth soldier responsible for increasing agricultural productivity in Office K-17
Date Arrested: 26.02.1978
Place Arrested: 26.02.1978
Name: Mao Touch
Alias: Mao Touch
Age: 24
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: house wife - After liberation in 1975: farmer
Date Arrested: 27.02.1976
Place Arrested: 27.02.1976
Name: Pheak Kun
Age: 10
Nationality: Khmer
Name: Nhea Chandara
Alias: Nhea Chandara
Age: 14
Nationality: Khmer
Occupation: before revolution: vendor
Date Arrested: 06.1977
Name: John Dawson Dewhirst
Age: unknown
Nationality: English
Occupation: Spy
Place Arrested: