បណ្ណសារ​ជនរងគ្រោះ

នា​អំឡុង​ពេល​ប្រតិបត្តិការ​មន្ទីរ​ស‑២១​ រយៈពេល​ជាង​៣ឆ្នាំ ខ្មែរ​ក្រហម​បាន​ចុះ​បញ្ជី​និង​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​នៅ​ពេល​នាំ​អ្នកទោស​មក​ដល់​។ នៅ​ដំណាក់​កាល​ដំបូង​អ្នកទោស​ភាគ​ច្រើន​ត្រូវ​ថត​រូប​ដោយ​មាន​ភ្ជាប់​តែ​លេខ​សម្គាល់​ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ​នៅ​ឆ្នាំ​បន្ត​បន្ទាប់​មាន​បន្ថែម​កាល​បរិច្ឆេទ​និង​ឈ្មោះ​អ្នកទោស​។ តាមរយៈ​លេខ​សម្គាល់​ទាំង​នេះ សារមន្ទីរ​អាច​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់​ប្រភេទ​អ្នកទោស​ទៅ​តាម​ឆ្នាំ​នីមួយៗ​។ អ្នកទោស​ជាង​១៥០០០នាក់​ដែល​ខ្មែរ​ក្រហម​ចាប់​មក​មន្ទីរ​ស‑២១ ជា​បុរស ស្រ្តី កុមារនិង​ជន​បរទេស។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​គំរូ​ព័ត៌មាន​សង្ខេប​របស់​អ្នកទោស​៖

​ព័ត៌មាន​លំអិតសូមចុចលើបណ្ណសារ​។

NameSeam Chat
Age27
NameYong Oun
Age7
NameJem Si Ngat
Age46
NameOeng Hoykheng
Age26
NameYoeurng Vann Leam
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameYem Leanh
Age20
NameVinh Minh
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameHou Vann Loeur
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameSok Sokhom
Age54
NamePhron Phat
Age21
NameLeng Phach
Age51
NamePhan Phany
Age9
Name Cheng Chunsoeun
Age36
NameNgeang Vann Kak
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameThai Leng
Age55
NameSeang Muy
Age11
NamePheoun Phai
Age6
NameYang Deb
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameToy Mithona
Age20
Name Long Socheat
Age20
NameMin Chhan
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameVinh Toeu Phoeung
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameThav Bunthavy
Age28
NationalityLaotian
NameDavid Loyd Scott
Ageunknown
NationalityAustralian
NameTreang Seamkhim
Age25
NationalityChinese
NameChorn Simvong
Age26
NameSot Sambath
Age9
NameYen Pring
Age44
NamePrum Kea
Age28
NamePea Dy
Age24
NameUng Horng Alias
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameLam Siv Meng
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameHerm Cham
Age25
NameThen Phot
Age25
NameTrain Ngok Phoeng
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameNang Keo
Age21
NationalityLaotian
Name Kol Tart
Age55
NameKo Lap
Age28
NationalityLaotian
NameLy Thithervan
Age34
NationalityVietnamese
NameJohn Dawson Dewhirst
Ageunknown
NationalityEnglish
NameNov Num
Age23
NameMen Chantrin
Age15
NameChen Thy
Age21
NamePream Chengly
Age29
NamePheak Kun
Age10
NameSeng Ol
Age13
NameMorn Tem
Age13
NameMao Touch
Age24
NameVor Thy Thvy
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameSeng Hai
Age50
Name: Em Mai
Age: 56
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: 1975 is a nurse in enemy region - After liberation in 1975: “new person” living in Donpov, region 3
Date Arrested: 02.02.19.....
Place Arrested: 02.02.19.....
Name: Theam Tai
Alias: Theam Tai
Age: 23
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: military youth unit - After the liberation in 1975: S-21 youth unit
Date Arrested: 06.1977
Place Arrested: 06.1977
Name: Sok Sokhom
Age: 54
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: cook at the Cuban embassy - After liberation in 1975: youth soldier responsible for increasing agricultural productivity in Office K-17
Date Arrested: 26.02.1978
Place Arrested: 26.02.1978
Name: Mao Touch
Alias: Mao Touch
Age: 24
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: house wife - After liberation in 1975: farmer
Date Arrested: 27.02.1976
Place Arrested: 27.02.1976
Name: Pheak Kun
Age: 10
Nationality: Khmer
Name: Nhea Chandara
Alias: Nhea Chandara
Age: 14
Nationality: Khmer
Occupation: before revolution: vendor
Date Arrested: 06.1977
Name: John Dawson Dewhirst
Age: unknown
Nationality: English
Occupation: Spy
Place Arrested: