បណ្ណសារ​ជនរងគ្រោះ

នា​អំឡុង​ពេល​ប្រតិបត្តិការ​មន្ទីរ​ស‑២១​ រយៈពេល​ជាង​៣ឆ្នាំ ខ្មែរ​ក្រហម​បាន​ចុះ​បញ្ជី​និង​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​នៅ​ពេល​នាំ​អ្នកទោស​មក​ដល់​។ នៅ​ដំណាក់​កាល​ដំបូង​អ្នកទោស​ភាគ​ច្រើន​ត្រូវ​ថត​រូប​ដោយ​មាន​ភ្ជាប់​តែ​លេខ​សម្គាល់​ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ​នៅ​ឆ្នាំ​បន្ត​បន្ទាប់​មាន​បន្ថែម​កាល​បរិច្ឆេទ​និង​ឈ្មោះ​អ្នកទោស​។ តាមរយៈ​លេខ​សម្គាល់​ទាំង​នេះ សារមន្ទីរ​អាច​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់​ប្រភេទ​អ្នកទោស​ទៅ​តាម​ឆ្នាំ​នីមួយៗ​។ អ្នកទោស​ជាង​១៥០០០នាក់​ដែល​ខ្មែរ​ក្រហម​ចាប់​មក​មន្ទីរ​ស‑២១ ជា​បុរស ស្រ្តី កុមារនិង​ជន​បរទេស។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​គំរូ​ព័ត៌មាន​សង្ខេប​របស់​អ្នកទោស​៖

​ព័ត៌មាន​លំអិតសូមចុចលើបណ្ណសារ​។

NameMorn Tem
Age13
NameMao dol
Age39
NameYeat Sok
Age5
NameYang Deb
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameNang Dav
Age32
NationalityLaotian
NameNov Num
Age23
NameHerm Cham
Age25
NameNop Sarom
Age26
NameTrin Thylésorn
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameSeng Ol
Age13
NamePhong Sem
Age40
NameToy Mithona
Age20
NameNhea Chandara
Age14
NameSon Doeun
Age9
Name Kol Tart
Age55
Name Mol Sus
Age46
Name Hun Tet
Age28
NameLy Thithervan
Age34
NationalityVietnamese
NameKim Ly
Age23
NamePream Chengly
Age29
NameKhen Khorn
Age27
NameHang Sani
Age29
Name Kreang Sen
Age55
NameThat Thavy
Age13
NameEm Mai
Age56
NamePhan Phany
Age9
NamePrum Kea
Age28
NameChen Thy
Age21
NameJohn Dawson Dewhirst
Ageunknown
NationalityEnglish
NameHoa Mao
Age20
NameSan So
Age13
NameTrain Ngok Phoeng
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameLam Siv Meng
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameTreang Seamkhim
Age25
NationalityChinese
NameTouch Sok
Age15
NameChea Vanny
Age24
NameRos Seam
Age28
NameBun Thoeurn
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameTrin Thean Kam
Ageunknown
NationalityVietnamese
Name Cheng Chunsoeun
Age36
NameMao Narin
Age39
NameSeam Chat
Age27
NamePov
Age8
Name Krod Hor
Age30
NameVinh Minh
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameThen Phot
Age25
NameSas Chantha
NameNgeang Vann Kak
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameTheam Tai
Age23
NameMin Chhan
Ageunknown
NationalityVietnamese
Name: Em Mai
Age: 56
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: 1975 is a nurse in enemy region - After liberation in 1975: “new person” living in Donpov, region 3
Date Arrested: 02.02.19.....
Place Arrested: 02.02.19.....
Name: Theam Tai
Alias: Theam Tai
Age: 23
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: military youth unit - After the liberation in 1975: S-21 youth unit
Date Arrested: 06.1977
Place Arrested: 06.1977
Name: Sok Sokhom
Age: 54
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: cook at the Cuban embassy - After liberation in 1975: youth soldier responsible for increasing agricultural productivity in Office K-17
Date Arrested: 26.02.1978
Place Arrested: 26.02.1978
Name: Mao Touch
Alias: Mao Touch
Age: 24
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: house wife - After liberation in 1975: farmer
Date Arrested: 27.02.1976
Place Arrested: 27.02.1976
Name: Pheak Kun
Age: 10
Nationality: Khmer
Name: Nhea Chandara
Alias: Nhea Chandara
Age: 14
Nationality: Khmer
Occupation: before revolution: vendor
Date Arrested: 06.1977
Name: John Dawson Dewhirst
Age: unknown
Nationality: English
Occupation: Spy
Place Arrested: