បណ្ណសារ​ជនរងគ្រោះ

នា​អំឡុង​ពេល​ប្រតិបត្តិការ​មន្ទីរ​ស‑២១​ រយៈពេល​ជាង​៣ឆ្នាំ ខ្មែរ​ក្រហម​បាន​ចុះ​បញ្ជី​និង​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​នៅ​ពេល​នាំ​អ្នកទោស​មក​ដល់​។ នៅ​ដំណាក់​កាល​ដំបូង​អ្នកទោស​ភាគ​ច្រើន​ត្រូវ​ថត​រូប​ដោយ​មាន​ភ្ជាប់​តែ​លេខ​សម្គាល់​ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ​នៅ​ឆ្នាំ​បន្ត​បន្ទាប់​មាន​បន្ថែម​កាល​បរិច្ឆេទ​និង​ឈ្មោះ​អ្នកទោស​។ តាមរយៈ​លេខ​សម្គាល់​ទាំង​នេះ សារមន្ទីរ​អាច​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់​ប្រភេទ​អ្នកទោស​ទៅ​តាម​ឆ្នាំ​នីមួយៗ​។ អ្នកទោស​ជាង​១៥០០០នាក់​ដែល​ខ្មែរ​ក្រហម​ចាប់​មក​មន្ទីរ​ស‑២១ ជា​បុរស ស្រ្តី កុមារនិង​ជន​បរទេស។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​គំរូ​ព័ត៌មាន​សង្ខេប​របស់​អ្នកទោស​៖

​ព័ត៌មាន​លំអិតសូមចុចលើបណ្ណសារ​។

NameSeng Ol
Age13
NameMen Chantrin
Age15
NameLy Thithervan
Age34
NationalityVietnamese
NameThe Sokhoan
Age13
NameChen Thy
Age21
Name Mol Sus
Age46
NameHerm Cham
Age25
NameMut Rorn
Age9
NameJem Si Ngat
Age46
NameNgeang Vann Kak
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameOeng Hoykheng
Age26
NamePea Dy
Age24
NameChes An
Age9
NameChea Vanny
Age24
NameTouch Sok
Age15
Name Hun Tet
Age28
NameNgorn Leng
AgeKhmer
Name Kreang Sen
Age55
NameNang Dav
Age32
NationalityLaotian
NamePhat Kong
Age9
NameChorn Simvong
Age26
NameEm Mai
Age56
NameToy Mithona
Age20
NamePhong Sem
Age40
NameThav Bunthavy
Age28
NationalityLaotian
NameYoeurng Vann Leam
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameKim Ly
Age23
NameThat Thavy
Age13
NameSoung Sarim
AgeKhmer
NameMorm Mot
Age64
NameKo Lap
Age28
NationalityLaotian
NameThai Leng
Age55
NamePov
Age8
NameYong Oun
Age7
NamePheoun Phai
Age6
NameHoa Mao
Age20
NameNhea Chandara
Age14
NameYang Deb
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameSat Kong
Age33
NameLeng Phach
Age51
Name Cheng Chunsoeun
Age36
NamePrum Kea
Age28
NameVinh Vann Va
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameCheong Dol
Age19
NameRos Seam
Age28
NameMao Narin
Age39
NameRovin Bernard
Age26
NationalityFrench
NamePheak Kun
Age10
NameHou Vann Loeur
Ageunknown
NationalityVietnamese
NameVor Thy Thvy
Ageunknown
NationalityVietnamese
Name: Em Mai
Age: 56
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: 1975 is a nurse in enemy region - After liberation in 1975: “new person” living in Donpov, region 3
Date Arrested: 02.02.19.....
Place Arrested: 02.02.19.....
Name: Theam Tai
Alias: Theam Tai
Age: 23
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: military youth unit - After the liberation in 1975: S-21 youth unit
Date Arrested: 06.1977
Place Arrested: 06.1977
Name: Sok Sokhom
Age: 54
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: cook at the Cuban embassy - After liberation in 1975: youth soldier responsible for increasing agricultural productivity in Office K-17
Date Arrested: 26.02.1978
Place Arrested: 26.02.1978
Name: Mao Touch
Alias: Mao Touch
Age: 24
Nationality: Khmer
Occupation: Before liberation in 1975: house wife - After liberation in 1975: farmer
Date Arrested: 27.02.1976
Place Arrested: 27.02.1976
Name: Pheak Kun
Age: 10
Nationality: Khmer
Name: Nhea Chandara
Alias: Nhea Chandara
Age: 14
Nationality: Khmer
Occupation: before revolution: vendor
Date Arrested: 06.1977
Name: John Dawson Dewhirst
Age: unknown
Nationality: English
Occupation: Spy
Place Arrested: