រចនា​ដោយ កញ្ញា Johanna Quandt – Design & Buchwerk – mail@design-buchwerk.de

ថត​រូប​ដោយ លោក ចំរើន ប្រាកដ និង  កញ្ញា Johanna Quandt, Ingo Strube

សរសេរ​កម្មវិធី​ដោយ លោក Robert Starkweather – k4media – k4media.com

កែ​សម្រួល​អត្ថបទ​

ភាសា​ខ្មែរដោយ លោក ឆាយ វិសុទ្ធ និង លោក ហង្ស និស្ស័យ

ភាសាអង់គ្លេសដោយ​ បណ្ឌិត Theresa De Langis, បណ្ឌិត Helen Jarvis និង អ្នកស្រី Rita Ghobad

ភាសាអាល្លឺម៉ង់ដោយ លោក Tobias Linden, លោក Matthias Rauthmann និង អ្នកស្រី Barbara Thimm

ភាសាបារាំងដោយ កញ្ញា Eglantine Pierson និង កញ្ញា Anne Laure Porée

បញ្ចូលអត្ថបទដោយ លោក ចាន់ សៅឆាង និង លោក វុធ ឡៃ

ឧបត្ថម្ភដោយ​​​ Civil Peace Service of Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.