ពិព័រណ៍​មិន​អចិន្ដ្រៃយ៍

សារមន្ទីរ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រល័យ​ពូជ​សាសន៍​ទួលស្លែង រៀប​ចំ​ពិព័រណ៍​មិន​អចិន្ត្រៃយ៍​យ៉ាង​តិច​មួយ​ឆ្នាំ​ម្តង​ដើម្បី​ដាក់​បង្ហាញ​ជូន​សាធារណជន​ទស្សនាបន្ថែមលើពិព័រណ៍អចិន្ត្រៃយ៍។ គោល​បំណង​នៃ​ការ​រៀប​ចំ​ពិព័រណ៍​មិន​អចិន្ត្រៃយ៍​គឺ​ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​ការ​យល់​ដឹង​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍​ក្នុង​សម័យ​ខ្មែរ​ក្រហម​តាមរយៈ​ប្រធាន​បទ​ផ្សេងៗ​។ រហូត​មក​ដល់​បច្ចុប្បន្ន សារមន្ទីរ​បាន​រៀប​ចំ​ពិព័រណ៍​មិន​អចិន្ត្រៃយ៍​ចំនួន​បី​គឺ​៖ “ការ​បង្កើត​វប្បធម៌​សន្តិភាព​” “​ជំនាញ​និង​ភ័ព្វ​សំណាង” និង “ភាព​សោក​សៅ​និង​ការ​តស៊ូ​របស់​ស្ត្រី​ក្រោយ​ការ​រៀប​ការ​ដោយ​បង្ខំ​ក្នុង​សម័យ​ខ្មែរ​ក្រហម​”។ ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៧ សារមន្ទីរ​នឹង​រៀប​ចំ​ពិព័រណ៍​មិន​អចិន្ត្រៃយ៍​មួយ​ទៀត​អំពី “កុមារ​អង្គការ”។

ព័ត៌មានលំអិតសូមចុចលើរូបថត