ពិព័រណ៍​មិន​អចិន្ដ្រៃយ៍

ការ​បង្កើត​វប្បធម៌​សន្តិភាព​ (បញ្ចប់)

ពិព័រណ៍​នេះ រៀប​ចំ​ឡើង​ក្រោម​កិច្ច​សហការ​រវាង​សារមន្ទីរ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រល័យ​ពូជ​សាសន៍​ទួលស្លែង និង សារមន្ទីរ​វិចិត្រ​សិល្បៈ​ខេត្ត​អូគីណាវ៉ា និង​សារមន្ទីរ​រំលឹក​សន្តិភាព​ខេត្ត​អូគីណាវ៉ា​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៤។ ពិព័រណ៍​នេះ មាន​បំណង​បង្ហាញ​ពី​លទ្ធផល​នៃ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​រវាង​សារមន្ទីរ​ទាំង​ពីរ និង​ការ​ផ្ញើ​សារសន្តិភាព​ទៅ​កាន់​សកល​លោក​។

ព័ត៌មានលំអិតសូមចុចលើរូបថត