ពិព័រណ៍​មិន​អចិន្ដ្រៃយ៍

ការរៀបការដោយបង្ខំ (បញ្ចប់)

ពិព័រណ៍​នេះ​មាន​បំណង​ផ្តល់​ឱកាស​ឲ្យ​ស្ត្រី រៀប​រាប់​ពី​រឿង​រ៉ាវ​ដ៏​ជូរ​ចត់​ក្នុង​សម័យ​ឃោរឃៅ​ខ្មែរ​ក្រហម និង​ផល​ប៉ះពាល់​ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់​សាធារណជន​ជ្រាប​កាន់​តែ​ច្បាស់​ពី​ប្រធាន​បទ​កម្រ​នេះ។

ព័ត៌មានលំអិតសូមចុចលើរូបថត