ពិព័រណ៍​មិន​អចិន្ដ្រៃយ៍

កុមារអង្គការ

Children of Angkar

ការរៀបការដោយបង្ខំ (បញ្ចប់)

ឆ្នាំ២០១៧នេះ សារមន្ទីររៀបចំពិព័រណ៍មិនអចិន្ត្រៃយ៍ស្តីពី “កុមារអង្គការ” ក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្ហាញពី៖

គោលនយោបាយរួមរបស់ខ្មែរក្រហមចំពោះការគ្រប់គ្រងកុមារ ការអប់រំ ការបញ្ចុះបញ្ចូលនិងការបង្ខំកុមារឲ្យធ្វើទាហាន

ស្ថានភាពទូទៅនៃការបង្ខំកុមារឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំង

ផលប៉ះពាល់ចំពោះកុមារក្រោយសម័យខ្មែរក្រហម

ការរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយអំពីសម្លេងកុមាររងគ្រោះក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ

ព័ត៌មានលំអិតសូមចុចលើរូបថត