ពិព័រណ៍​មិន​អចិន្ដ្រៃយ៍

ជំនាញ​និង​ភ័ព្វ​សំណាង (បញ្ចប់)

គោល​បំណង​នៃការរៀបចំ​ពិព័រណ៍​នេះ គឺ​បង្ហាញ​ពី​ដំណើរ​ជីវិត​របស់​លោក ជុំ ម៉ី និង លោក ប៊ូ ម៉េង និង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ជំនាញ​របស់​ពួក​គាត់​ដើម្បី​មាន​ជីវិត​ពី​របប​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ​។

ព័ត៌មានលំអិតសូមចុចលើរូបថត