ទីតាំងសំខាន់ផ្សេងៗ

វីដេអូឯកសារ

បន្ទប់​សកម្មភាព

សារមន្ទីរ រៀបចំបញ្ចាំងវីដេអូឯកសារចំនួនពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃគឺនៅម៉ោង៩:៣០ និង៣:១៥។ បន្ទប់វីដេអូឯកសារស្ថិតនៅអគារ ឃ ជាន់ទី២។ សូមទាក់ទងសារមន្ទីរអំពីវីដេអូឯកសារដែលនឹងត្រូវបញ្ចាំង។

 

ព័ត៌មានលំអិតសូមចុចលើរូបថត