បណ្ណសារ និង​ការ​ស្រាវជ្រាវ

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

ចាប់​តាំង​ពី​បើក​ដំណើរ​ការ សារមន្ទីរ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រល័យ​ពូជ​សាសន៍​ទួលស្លែង​បាន​បោះពុម្ព​ផ្សាយ​សៀវភៅ ឬ​អត្ថបទ​ផ្សេងៗ​ដូច​ជា៖

អត្ថបទ​ខ្លី​ស្តី​ពី “មណ្ឌល​ប្រល័យ​ពូជ​សាសន៍​ទួលស្លែង”
បោះ​ពុម្ព​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស នា​ទសវត្ស ឆ្នាំ១៩៨០

ក្រដាស​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី “សារមន្ទីរ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រល័យ​ពូជ​សាសន៍​ទួលស្លែង”
បោះ​ពុម្ព​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​និង​អង់គ្លេស​ នា​ទសវត្ស​ឆ្នាំ១៩៩០

កូន​សៀវភៅ “ទួលស្លែង”
បោះ​ពុម្ព​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស នាឆ្នាំ២០១១

សៀវភៅ “សារមន្ទីរ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រល័យ​ពូជ​សាសន៍​ទួលស្លែង”
បោះ​ពុម្ព​ជា​ភាសា​ខ្មែរ នា​ឆ្នាំ២០១៤

សៀវភៅ “ទស្សនា​សារមន្ទីរ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រល័យ​ពូជ​សាសន៍​ទួលស្លែង​សម្រាប់​សិស្ស​អនុវិទ្យាល័យ”
បោះ​ពុម្ព​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​និង​អង់គ្លេស នាឆ្នាំ២០១៥

សៀវភៅ “ភាព​សោកសៅ និង​ការ​តស៊ូ​របស់​ស្ត្រី​ក្រោយ​ការ​រៀប​ការ​ដោយ​បង្ខំ​នា​សម័យ​ខ្មែរ​ក្រហម”
បោះ​ពុម្ព​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​និង​អង់គ្លេស នាឆ្នាំ២០១៦

ព័ត៌មានលំអិតសូមចុចលើរូបថត