បណ្ណសារ និង​ការ​ស្រាវជ្រាវ

សាលអាន

ការ​គាំ​ទ្រ​សារមន្ទីរ

សារមន្ទីរ បាន​បង្កើត​សាល​អាន​សម្រាប់​សាធារណជន ជា​ពិសេស​សិស្សានុសិស្ស​ក្នុង​ការ​សិក្សា​បន្ថែម​អំពី​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​និង​វប្បធម៌​ប្រទេ​សកម្ពុជា ព្រម​ទាំង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ​ក្រហម​តាមរយៈ​សៀវភៅ​ទាក់​ទង​នានា​ ច្បាប់​ថត​ចម្លង​ចម្លើយ​សារភាព​ជន​រងគ្រោះ និង​សក្ខីកម្ម​អំពី​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​តាមរយៈ​ការសម្ភាសន៍​។ នា​ពេល​អនាគត សារមន្ទីរ​មាន​បំណង​ប្រែ​ក្លាយ​សាល​អាន​ទៅ​ជា​បណ្ណាល័យ​និង​ជា​មណ្ឌល​ព័ត៌មាន​។

ព័ត៌មានលំអិតសូមចុចលើរូបថត